งานผลิตเมล็ดพันธุ์

p146
สรุปงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2548-2556

 
ชนิดพันธุ์และปริมาณที่ผลิต ตั้งแต่ปี 2548-2556

 
  ปี 2556 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 286,860 กิโลกรัม  
 
  ปี 2555 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 247,050 กิโลกรัม  
 
  ปี 2554 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 119,350 กิโลกรัม  
 
  ปี 2553 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 235,950 กิโลกรัม  
 
  ปี 2552 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 211,870 กิโลกรัม  
 
  ปี 2551 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 196,600 กิโลกรัม  
 
  ปี 2550 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 228,450 กิโลกรัม 
 
  ปี 2549 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม 221,215 กิโลกรัม  
 
  ปี 2548 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ผลิตเมล็ดพันธุ์รวม 251,835 กิโลกรัม