ptt2

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

  โครงการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

  คลินิกข้าว และนิทรรศการ "การลดต้นทุนการผลิตข้าว"

Read more

  ตรวจแปลงนาข้าว พันธุ์ กข43 และทำตาข่ายกันนกในแปลงนาพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็ก

Read more

  คณะดูงานจาก Paju City Rice Producers Association of Republic of Korea ประเทศเกาหลีใต้

Read more

  ผอ.ศวข. ปทุมธานี คณะทำงานภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ทำการการขนย้ายกระถางข้าวพันธุ์ปทุมธานี

Read more

  งานเทศกาลข้าวไทย (Thai Rice Festival 2017) “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง”

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรม การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดข้าวแบบครบวงจร

Read more

  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

  ประชุมผอ.ศวข.และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อสนับสนุนงานวิจัยฯ

Read more

  คณะข้าราชการกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดสัมมนางานวิจัยข้าวป่าและการอนุรักษ์ข้าวป่าในถิ่นเดิม/span>

Read more

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาเรียนรู้การวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารฯ

Read more

  นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 21 คน และอาจารย์ 2 คน ในหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว

Read more

  เชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2561

Read more

  นายอำเภอธัญบุรี มาเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ

Read more

  รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล เกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว

Read more

  วิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้ผู้บริหารของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more

  ศวข.ปทุมธานีไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์ และนิสิตภาควิชาผลิตภัณฑ์

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและข้าราชการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ข้าวทรงคุณค่าด้วยพระบารมี"

Read more

  นำคณะข้าราชการร่วมน้อมจิตยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

Read more

  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม

Read more

  คณะผู้แทนจากสำนักวิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยม

Read more

  นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ไปดำเนินการเตรียมแปลงนาสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข43

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ไปให้คำแนะนำการปักดำข้าวพันธุ์ กข43 และควบคุมการปักดำข้าวของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและข้าราชการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ข้าวทรงคุณค่าด้วยพระบารมี"

Read more

  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกข้าว ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

Read more

  จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการของ ศวข.ปทุมธานี ประจำปี 2560”

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำข้าราชการ และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

Read more

  นายสุนิยม ตาปราบ ที่ปรึกษากรมการข้าว มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Professional Development on Project Management, Monitoring and Evaluation

Read more

  ประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนอำเภอธัญบุรี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

  นคณะตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,200 ดอก ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ ดอกลีลาวดี และดอกกุหลาบ ไปมอบให้ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี

Read more

  นผอ.ศวข.ปทุมธานี นำคณะทำงาน และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมกันขนย้ายกระถางต้นกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 14,720 กระถาง

Read more

  นคณะเอกอัครราชฑูตจากสาธารณรัฐชิลี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิชาการด้านข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในการนี้ ทางคณะเอกอัครราชฑูตจากสาธารณรัฐชิลี ยังร่วมทำกิจกรรมปลูกกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี

Read more

  นำคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APSA) มาศึกษาดูงานด้านต่างๆ

Read more

  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานีและคณะข้าราชการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ. ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว การผสมพันธุ์ข้าว การสีข้าว

Read more

  คณะนักวิชาการ และพนักงานศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “เส้นทางภาษาที่กำลังจะสูญหายของวิถีข้าวในจังหวัดปทุมธานี”

Read more

  คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องข้าวแก่น้องๆระดับชั้นอนุบาล 3

Read more

  น.ส.สุนันทา วงศ์ปิยชน นวท.ชำนาญการพิเศษ ศวข. ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการและให้สัมภาษณ์

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนปิยะจิตวิทยา ชั้นประถมปีที่ 6

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเตรียมกระถางเพาะกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นป.6

Read more

  ศวข.ปทุมธานี คอยต้อนรับ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที่

Read more

  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาค่าความเป็นกรด-ด่าง วัดค่าความเค็มของน้ำ และให้คำแนะนำ คำปรึกษาเรื่องการปลูกข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน

Read more

  วิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Read more

  โครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวสู่นวัตกรรมไทยแลนค์ 4.0

Read more

  นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกาชาดจังหวัดพระตะบอง เกษตรกร จากประเทศกัมพูชา

Read more

  ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

Read more

  ศวข.ปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าวและการปลอมปนของข้าวหอมมะลิ ระดับ DND

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560)

Read more

  ตรวจดูความเรียบร้อยและให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ การดูแลรักษาแปลงนาข้าวพันธุ์ กข43 ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และนางวาสนา พันธุ์เพ็ง นวก.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าว และวิธีป้องกันกำจัด

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรของกรมการค้าภายในที่เข้ารับการฝึกอบรม

Read more

  คณะผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการ “ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว” รุ่นที่ 1

Read more

  คณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง

Read more

  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวไร่ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน บ้านแก่งประลอม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวไร่ด้วยเครื่องหยอดเมล็ดข้าว

Read more

  ประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2560

Read more

  ร่วมถอนกล้าข้าวและปักดำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ตามโครงการพระราชดำริ

Read more

  ตรวจซ่อมกล้าข้าวที่ปักดำ ณ เขตพระราชฐาน พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร

Read more

  จัดนิทรรศการเสนอผลงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดบอร์ดแสดงให้เห็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากพิษภัยและโทษของการดื่มสุรา

Read more

  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามแผนการผลิต

Read more

  คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเลี้ยงต้อนรับนายปัญญา ร่มเย็น มาดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ปทุมธานีคนใหม่ แทนนายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ

Read more

  ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว

Read more

  หลักสูตร “ Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countris, Cultural Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production”

Read more

  2560 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และคณะผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

Read more

  อำเภอธัญบุรี ขอให้สถานที่ เพื่อฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ มีผู้เข้าร่วม 50 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสวนาในเวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสานพลังประชารัฐ ยกระดับ “ข้าวหอมปทุม”

Read more

  นายวารินทร์ศรีถัด จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตาม

Read more

  โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ โครงการเทศบาลสัมพันธ์พบประชาชน

Read more

  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

  จัดนิทรรศการงานวันถ่ายถอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560

Read more

  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

Read more

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

Read more

  คณะผู้ตรวจนาพันธุ์ ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการฝ่ายถ่ายทอดฯ และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายถ่ายทอดฯ และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560

Read more

  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่วมเงาภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  สาธิตม.ธรรมศาสตร์

Read more

  งาน field day บึงทองหลาง "การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ"

Read more

  หลักสูตร “องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี” ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more