ptt2

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและข้าวลูกผสมแก่นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

Read more

ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

ตรวจรับรองการแปรสภาพข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

Read more

  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

Read more

นักเรียนโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หว่านเมล็ดปอเทือง รอบแปลงนาข้าวมะลิดำหนองคาย

Read more

ตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ร่วมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

Read more

กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

เก็บข้อมูลวันออกดอก ตรวจประเมินโรคและแมลงแปลงเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาปีในนาราษฎร์ของข้าวอายุหนัก

Read more

มอบเข็มพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่นำกระถางต้นข้าวไปจัดแสดงในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

Read more

ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ฤดูนาปี 2561

Read more

นักศึกษาฝึกงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุรนารี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ไปฝึกปฏิบัติการสำรวจโรค แมลง และสุ่มเก็บวัชพืชในแปลงนาสาธิต

Read more

วันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 46 ปี

Read more

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

Read more

พิธีบวงสรวงไหว้พระแม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ ประจำกรมการข้าวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนข้าวให้ความเคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะข้าราชการกรมการข้าว

Read more

งาน "รวงข้าวผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและบุคคลากรของศูนย์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561

Read more

พิธีเปิดงานเก็บเกี่ยวข้าวกข43 ผสานพลังเพื่อ สุขภาพสู่อนาคต

Read more

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

ศวข.ปทุมธานี และคณะ ไปดำเนินการกำจัดวัชพืชและหว่านปุ๋ยครั้งที่สองในแปลงนาพันธุ์มะลิดำหนองคาย ณ แปลงนาพระราชทาน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา

Read more

นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area Based)"

Read more

การตรวจสอบคุณภาพข้าวทางเคมี ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โรงสีข้าวว"

Read more

สัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ของกรมการข้าว"

Read more

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนทหารการสัตว์

Read more

นำรถแทรกเตอร์ไปไถปรับหน้าดินเพื่อเตรียมปักดำข้าวในฤดูเพาะปลูก ณ แปลงนาพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

Read more

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานฯ ณโรงเรียนทหารการสัตว์

Read more

จัดการประชุมเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

      ประชุมการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) และเกษตรอินทรีย์

Read more

      สำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลดต้นทุน

Read more

      นาย วารินทร์ ศรีถัด จพก.ชำนาญงาน เป็นวิทยากรอมรมโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ

Read more

      นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

Read more

      ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 4

Read more

      ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

Read more

      โครงการ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี

Read more

      ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

Read more

      ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

Read more

      วิทยากรให้ความรู้กับผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ

Read more

      โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัว รัชการที่ ๙

Read more

      ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

Read more

      โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต จำนวน 45 คน มาทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าว ชมการผสมพันธุ์ข้าว การขัดสีข้าว

Read more

      ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

Read more

      นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

Read more

      โครงการพระราชดำริ ตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Read more

      ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Read more

      รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะกับกลุ่มเกษตรกร

Read more

      ข้าราชการจากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 33 คน มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริ

Read more

      ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ไปแนะนำการปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน

Read more

      จัดนิทรรศการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวพันธุ์เจ็กเชย 1

Read more

      ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์

Read more

      การสัมมนาวิชา การเชิงปฏิบัติการ และสาธิต เรื่อง ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสู่สากล

Read more

      การสัมมนาวิชา การเชิงปฏิบัติการ และสาธิต เรื่อง ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสู่สากล

Read more

      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา จำนวน 77 คน มาทัศนศึกษาเรียนรู้การปลูกข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

      ศวข.ปทุมธานี และคณะ ไปเตรียมแปลงสำหรับปักดำข้าวนาปี ฤดูทำนา 2561

Read more

      งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read more

      นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมฯ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการนำนักเรียนศึกษา

Read more

      ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Read more

      ข้าราชการและพนักงาน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Read more

      โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

      โครงการปลูกต้นสัก "มเหสักข์-สักสยามินทร์" เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Read more

      โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2561

Read more

      ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ปี 2561

Read more

      ร่ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ

Read more

      ร่วมจัดนิทรรศการในงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ในการนี้นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต1

Read more

      เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Read more

      โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 36 คน มาศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ

Read more

      ปทุมธานี และคณะ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

Read more

      จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ๋ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 4

Read more

      กิจกรรมทัศนศึกษา สร้างประสบการณ์ และเรียนรู้โครงงานเรื่องข้าวมาศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรม การดำนาปลูกข้าว

Read more

      โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้

Read more

      ประชุมชี้แจงโครงการ

Read more

      ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลตะโหมด

Read more

      นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าวในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

Read more

      นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านข้าว

Read more

      ศวข.ปทุมธานี ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มเพื่อสนองความต้องการของตลาด

Read more

      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) ร่วมกับเกษตรอำเภอธัญบุรี

Read more

      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)

Read more

      แปลงนาข้าวพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Read more

    ศวข.ปทุมธานี เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและแมลง หลักเกณฑ์

Read more

      ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561

Read more

      ศวข.ปทุมธานี และข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมดำนาข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Read more

    นำเกษตรกรจำนวน ๓๐ คนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมสัมมนา ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมเกษตร

Read more

    ศวข.ปทุมธานี ไปตรวจแปลงกล้าข้าวขาวดอกมะลิ105

Read more

    ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.)

Read more

    โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

Read more

    เตรียมการรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงดำนา

Read more

    จัดนิทรรศการข้าวขาวพื้นนุ่มสายพันธุ์ดีเด่นในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง

Read more

    นายสมทรง โชติชื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว เยี่ยมชมนิทรรศการเครื่องดื่มน้ำนมข้าวยาคู ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีปัญหา

Read more

    คณะผู้ตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ภาคตะวันตก และตะวันออก

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more