Mother


ptt2

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

      นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าวในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

Read more

      นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านข้าว

Read more

      ศวข.ปทุมธานี ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มเพื่อสนองความต้องการของตลาด

Read more

      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) ร่วมกับเกษตรอำเภอธัญบุรี

Read more

      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)

Read more

      แปลงนาข้าวพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Read more

    ศวข.ปทุมธานี เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและแมลง หลักเกณฑ์

Read more

      ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561

Read more

      ศวข.ปทุมธานี และข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมดำนาข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Read more

    นำเกษตรกรจำนวน ๓๐ คนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมสัมมนา ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมเกษตร

Read more

    ศวข.ปทุมธานี ไปตรวจแปลงกล้าข้าวขาวดอกมะลิ105

Read more

    ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.)

Read more

    โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

Read more

    เตรียมการรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงดำนา

Read more

    จัดนิทรรศการข้าวขาวพื้นนุ่มสายพันธุ์ดีเด่นในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง

Read more

    นายสมทรง โชติชื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว เยี่ยมชมนิทรรศการเครื่องดื่มน้ำนมข้าวยาคู ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีปัญหา

Read more

    คณะผู้ตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ภาคตะวันตก และตะวันออก

Read more

    ศวข.ปทุมธานีร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหา

Read more

    ต้อนรับ Mr.Mitsuhiro Miyakoshi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นและคณะผู้บริหารระดับสูง รวม 8 คน

Read more

    ประธานในการประชุมและตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ภาคตะวันตก และตะวันออก

Read more

    บริการความรู้เรื่องข้าว แก่ประชาชนในพื้นที่ ในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อน

Read more

    นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี และนายนาวี ศรีชัย นวก. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านข้าวแก่นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561

Read more

    อบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

Read more

    มุ้งตาข่ายกันนกล้อมรอบแปลงนาข้าวพันธุ์กข43 ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน

Read more

    ร่วมหว่านข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904

Read more

    อบรม หลักสูตร Knowledge Sharing Improvement Rice Variety

Read more

    นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับคณะผู้ตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง

Read more

    การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดข้าวครบวงจร

Read more

    งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

    ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะผู้ตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาค

Read more

    เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี

Read more

    แผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑

Read more

    ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่หลักสูตรการบริหารจัดการศัตรูข้าว

Read more

    การอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่ หลักสูตรการตรวจรับรอง GAP ข้าว

Read more

    อัธยาศัย (กศน.) เมืองนนทบุรี ซึ่งมีนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส มาศึกษาดูงานเรื่องข้าวตามฐานองค์ความรู้ต่าง ๆ

Read more

    คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการจัดการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

      อบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่หลักสูตรการเลือกใช้พันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

Read more

      ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่ หลักสูตรการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว

Read more

    ศวข.ปทุมธานี และคณะ นำผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชเสริมรายได้บนคันนา โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more

    ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปรัง 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

    รัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

Read more

    จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สมาชิกจาก 10 จังหวัดภาคกลาง

Read more

    คำแนะนำการเตรียมแปลงสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพิธีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2561

Read more

    ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

    ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

Read more

    งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต (Field Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

    จัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

    ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะนายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และคณะจิตอาสา

Read more

    ประชุม เชิญคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา

Read more

    จัดฐานเรียนรู้และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

    ร่วมกับจิตอาสาเกี่ยวข้าวหน้าลานพระรูป ร.5

Read more

    งานสงกรานต์ ศวข.ปทุมธานี ประจำปี 2561

Read more

    ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

    กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดลองและรับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

    จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

Read more

    ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง

Read more

    โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในปีงบประมาณ 2563

Read more

    The Third International Symposium on Plant Cryopreservation (Cryosymp 2018)

Read more

    พิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดเผาฟางและตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และร่วมเสวนา

Read more

    ศวข.ปทุมธานี คอยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย จำกัด ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

Read more

  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561

Read more

  ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และบุคคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

Read more

  นางสุวณี เส็งหะพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กำลังอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการจดบันทึกปริมาณฝน

Read more

  ปฏิบัติภารกิจให้คำแนะนำการปลูกข้าว ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน โดยมี พันโทอัศวิน เจริญชัยวัฒน์

Read more

  ตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งกรมการข้าวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ณ Blu-O Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

Read more

  ศวข.ปทุมธานีได้รับรางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นประจำปี 2560

Read more

  จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Read more

  คณะตัวแทนจากศูนย์ฯ แต่งกายชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๕ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

  อบรม Sustainable Rice Platform (SRP) Training of Trainer and Auditor Training

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็นผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้เป็นประธานการสัมมนาของภาคบ่ายวันแรก มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของศวข.ปทุมธานี

Read more

  นายวารินทร์ ศรีถัด จพก.ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสารวัตรข้าว ออกตรวจ ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล

Read more

  นำเสนอผลงาน เรื่อง Development of Alternative Technologies to Rice Production for Decision Support of Policy Maker to Greenhouse Gas Emission Reduction

Read more

  บุคคลากรของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more