rice332
R11

R22

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดสุทธาวาส

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่โครงการศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 เขตบางเขน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักเรียน รร.สาธิตนวกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมเวทีเสวนาการจัดสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดปทุมธานี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ Prof. Mike Wood ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำนาปรัง ปี 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี คนใหม่

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดนิทรรศการและให้บริการความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้สนใจ จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี และ ศวข.อุบลราชธานี เข้าพบอธิบดีกรมการข้าว เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธี "เปิดบ้านวันดินโลก ปี 2562" และพิธี "เปิดการอบรมหมอดินอาสา"

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

Read more

  กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประชุมเพื่อเตรียมการ จัดงานประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมเกี่ยวข้าวในโครงการปลูกข้าวแบ่งปันเพื่อน

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมเวทีเสวนา "ข้าวใหม่ ข้าวพื้นถิ่น ในมิติสุนทรียรส"

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

Read more

  ศวข.ปทุมธานี มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ)

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี นำเมล็ดถั่วเหลืองไปปลูกในแปลงนาส่วนพระองค์ 904

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ จนท.ม.เกษตรศาสตร์ และ คณะ Professor จากประเทศฝรั่งเศส

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ออกตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี พร้อมตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.ปราจีนบุรี

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.ราชบุรี

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะลงพื้นที่แปลงนาข้าวพระราชทานเพื่อเกี่ยวข้าวพันธุ์ กข79

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ออกตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.พระนครศรีอยุธยา

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ออกตรวจ ติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ จำหน่ายปัจจัยการผลิต

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร อ.ธัญบุรี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาจาก 2 สถาบัน มาศึกษาดูงานการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.คลองหลวง

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ศวข.ฉะเชิงเทรา ฤดูนาปี 2562

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ร่วมตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.ปทุมธานี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี มอบเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น STS-600 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี บรรยายสรุปให้คณะนักวิจัยและนักวิชาการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯและศึกษาดูงาน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.) มาตรวจติดตามพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำและปานกลาง

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมประจำเดือน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ STEPS มาศึกษาดูงานข้าว

Read more

  ศวข.ปทุมธานี รับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทำกิจกรรม โครงการคิดดี ทำดี เพื่อสังคมฯ

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานีร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับคณะตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปี 2562

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จาก 14 ประเทศมาศึกษาดูงาน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงาน

Read more

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตฯ โรงเรียนนายร้อย จปร.

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดงานมุทิตาจิตแก่บุคคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

Read more

  องอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม ผอ.ศวข. /ผู้เชี่ยวชาญ/กลุ่มวิชาการ/กลุ่มบริหารโครงการวิจัย และฝ่ายบริหารทั่วไป

Read more

  จัดทำตาข่ายกันนกล้อมรอบแปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนาฯ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม ม.อีสเทิร์นเอเชีย

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการพิธี 905 การเสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว รร.จปร.

Read more

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มาเรียนรู้เรื่องข้าว

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพระราชฐาน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ติดตาม ตรวจ และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

Read more

  การสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้พอกับความต้องการ

Read more

  อธิบดีกรมการข้าว มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี นำนักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว

Read more

  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าขอข้อมูลเพื่อประกอนการทำรายงาน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับเจ้าหน้าที่ บ.ซิตโต้เมล็ดพันธุ์ มาศึกษาวิธีตรวจสอบคุณภาพข้าว

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับโรงงานซีแพค

Read more

  บ.ไทย จี เอ พี 09 จำกัด จัดอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ฯ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562”

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสวนาเรื่องบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการทำงานแบบมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

Read more

  นักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์ราชบูรณะ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและสีข้าว

Read more

  ทีมงาน ตรวจ ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ฯ “

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรในการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิก

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ฯ

Read more

  ศวข.ปทุม ปักดำข้าวแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตฯ จ.นครนายก

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ

Read more

  เตรียมปักดำแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวฯ จ.นครนายก

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา มาทัศนศึกษา

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more