somecases


ptt2

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสวนาเรื่องบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการทำงานแบบมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

Read more

  นักเรียนโรงเรียนนิกรราษฎร์ราชบูรณะ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและสีข้าว

Read more

  ทีมงาน ตรวจ ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ฯ “

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรในการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิก

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ฯ

Read more

  ศวข.ปทุม ปักดำข้าวแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตฯ จ.นครนายก

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ

Read more

  เตรียมปักดำแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวฯ จ.นครนายก

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา มาทัศนศึกษา

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ มัสยิดแดง

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการประชุม

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษารังสิตมาทำกิจกรรมการเรียนรู้

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาข้าวพระราชทานเพื่อปักดำข้าวพันธุ์ กข79

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 2

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จ.ปทุมธานี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดงานวันนัดพบเกษตรกร (Field days) เพื่อเผยแพร่เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบเกษตรอัจฉริยะ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เชิญประชุมผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำปรึกษาแนะนำในการเตรียมข้อมูล

Read more

  ตรวจสถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อ.ลำลูกกา อ.หนองเสือ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเกาะเกรียง

Read more

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตฯ โรงเรียนนายร้อย จปร.

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 คลองซอยที่ 6 และบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

  ประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนและจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

Read more

  ศวข.ปทุมธานีจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่นาเกษตรกร เพื่อตรวจดินและน้ำกรณีข้อพิพาทฟ้องร้อง

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอคืนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดงานวันนัดพบเกษตรกร การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวตามเขตศักยภาพของพื้นที่(Zoning)

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการและพนักงานร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และสิ่งของถวายพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปุ๋ย การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน การแปลผล และการคำนวณแม่ปุ๋ย

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของกระทรวงเกษตรฯ

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าพบอธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีฯ และ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อขอคำปรึกษา

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ออกตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางกาเกษตร

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี และ ผอ.ศวข.คลองหลวง ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “สืบสาน รักษาต่อยอด กษัตริย์ เกษตร & Museum Expo 2019”

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมงานและเป็นเกียรติงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่แก่คณะทำงานวันนัดพบเกษตรกร

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต้อนรับคณะผู้แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระหว่างประเทศมาศึกษาดูงาน

Read more

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรในการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้

Read more

  ออกตรวจรับรองการแปรสภาพข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ครั้งที่ ๒ ณ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2561/63

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรในการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิก

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง และตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2562

Read more

  กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายในขอใช้สถานที่ ศวข.ปทุมธานีจัดฝึกอบรมฯ

Read more

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรในการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิก

Read more

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

Read more

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก

Read more

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ รัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมามาศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าว

Read more

>ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต

Read more

ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

Read more

การอบรมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

Read more

ศวข.ปทุมธานี มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

Read more

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี /span>

Read more

ศวข.ปทุมธานี ร่วมแจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

Read more

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

Read more

ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอคลองหลวง แจกพันธุ์ปลากินพืช

Read more

ศวข.ปทุมธานี จัดฐานเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

Read more

ศวข.ปทุมธานี จัดคลินิกข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

ศวข.ปทุมธานี นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไปหว่านในพระราชอุทยานพระที่นั่งอัมพรสถาน

Read more

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรและให้บริการรับสมัครสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒

Read more

ศวข.ปทุมธานี ร่วมแสดงกิจกรรมงานเลี้ยงคืน “บาติกเริงใจ คนข้าวรื่นเริง” ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36

Read more

ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมเครือข่ายองค์กรชาวนาระดับจังหวัดฯ

Read more

อธิบดีกรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล และคณะ ร่วมรับเสด็จสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Read more

ศวข.ปทุมธานี จัดทำโปสเตอร์กิจกรรมโครงการนาพระราชทานไปจัดแสดงเนื่องในวันพืชมงคล

Read more

ศวข.ปทุมธานี ประชุมข้าราชการ เดือนพฤษภาคม

Read more

ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 และผู้ประกอบการค้าข้าว

Read more

ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข43 และผู้ประกอบการค้าข้าว

Read more

ศวข.ปทุมธานี จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว

Read more

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว

Read more

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

Read more

ศวข.ปทุมธานี จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

Read more

ศวข.ปทุมธานี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมแก่บริษัทวิสาหกิจ เพื่อสังคมชาวนาไทย

Read more

ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกบนคันนาจากการสร้างระบบนิเวศวิศวกรรม ไปมอบให้สถานสงเคราะห์ในพื้นที่ใกล้เคียง

Read more

ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์เพื่อรับนโยบายด้านการเกษตร

Read more

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี

Read more

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี

Read more

ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมประชุมและตรวจนาพันธุ์ของ ศวข.ฉะเชิงเทรา

Read more

ตรวจแปลงนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2561 และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมี นายณัฐชัย ศิริพานิชเจริญ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

Read more

ตรวจแปลงนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2561 และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมี นายณัฐชัย ศิริพานิชเจริญ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

Read more

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำเครือข่าย ศพก.จังหวัดปทุมธานี

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more