ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

     ศวข.ปทุมธานี ประชุมงบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว 11 ศูนย์  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ประจำการ 2564 เพิ่มเติม  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งเครื่องคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดสมุทรปราการ  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อ.คลองหลวง  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมภายใต้แผนนวัตกรรมด้านพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าว  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าว ปี 2565  

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอแนวคิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเท่าทันต่อภูมิอากาศและห่วงโซ่มูลค่าที่ยั่งยืน  

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะนำข้าวโพด และข้าวสาร ไปมอบให้เป็นอาหารกลางวันแก่บ้านมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เข้ารับการฝึกอบรมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูลที่ได้จากเครื่อง GC และแปลงสาธิต  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี มอบต้นกล้าข้าวให้ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  

Read more

     ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการปักดำข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ผู้สนใจและประชาชนได้สัมผัสต้นข้าวและเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าพบและมอบกระเช้าสิ่งของขอบคุณคณะกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่จำหน่ายและรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาวังทวีวัฒนา ทำตาข่ายกันนกและกำจัดวัชพืช  

Read more

     ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์ฯ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำทีมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำนาแบบรักษ์โลก

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อใช้เลเซอร์ปรับพื้นที่แปลงนา

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงาน (Field Day) ณ ศพก.อ.เมืองปทุมธานี

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้ ศพก.อ.สามโคก

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 3/2564

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือกับคณะกองทัพบกเกี่ยวกับผลกระทบจากการคืนพื้นที่

Read more

     ศวข.ปทุมธานี จนท.สารวัตรข้าว ร่วมประชุมจัดทำแผนการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานที่ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรสาธิตการใช้งานเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าว

Read more

     ศวข.ปทุมธานี พัฒนาบริเวณหน้าศูนย์ให้สะอาดเรียบร้อย

Read more

     รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสังเกตุการณ์การคัดเลือกข้าวรอบ 2 ในการประกวดข้าว

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการข้าว

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ไถดะตากดินแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี ตัวแทนกรมการข้าว ชี้แจงข้าว กข87 ไม่ใช่หอมมะลิแต่เป็นข้าวพื้นนุ่ม)

Read more

     นวก.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ)

Read more

     นวก.ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนามอบแนวทางปฏิบัติงาน โครงการนาแปลงใหญ่

Read more

     นวก.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาข้าว ปลูกถั่วเหลืองบำรุงดินในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ถ.รังสิต-นครนายก

Read more

   วข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข83 บริเวณแปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาข้าวพระราชทาน วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดผ่านระบบ Application Zoom

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ประชุมติดตามวางแผนการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2564

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาสาธิต รร.จปร. จังหวัดนครนายก

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ศวข.ฉะเชิงเทราศวข.พระนครศรีอยุธยา และ ศวข.ปราจีนบุรี ร่วมทำแปลงทดสอบ/เปรียบเทียบวิธีการปลูกข้าว

Read more

   รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมตัวแทนกรมการข้าว ต้อนรับ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงาน นวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุม “มอบแนวทางการดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2564”

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรในระดับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานของระบบเงินทุนหมุนเวียน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโรคร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมวิชาการข้าว ประจำปี 2564

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom (ระบบ Video conference)

Read more

   รองฯ นนทิชา วรรณสว่าง เป็นประธานการประชุมการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564

Read more

   ผู้ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสาร กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และภาคตะวันออก ประจำปี 2564

Read more

   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ร้านกาแฟชายทุ่ง

Read more

   ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประจำปี 2563

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาวางแผนและพัฒนาการทำงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวแปลงนาส่วนพระองค์ 904 เขตพระราชอุทยานพระที่นั่งอัมพรสถาน ประจำปี 2563

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวแปลงนาข้าวพระราชทานวังทวีวัฒนา ประจำปี 2563

Read more

   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว

Read more

   ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา การเตรียมความพร้อมทักษะชาวนาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2563 ครั้งที่ 2

Read more

   กรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รร.ทหารการสัตว์ นครนายก

Read more

   ผอ.ศวข.ปราจีนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์ศวข.ปทุมธานี

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคณะ มาศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ รร.ทหารการสัตว์ นครนายก

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี เพิ่มช่องทางการจำหน่ายแก่เกษตรกรและผู้ผลิต

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือการรับสมัครเกษตรกรเชื่อมโยงตลาดข้าวเฉพาะ กข81 ฤดูนาปรัง 2563

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ประชุมร่วม สทช.หลังเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าพื้นที่

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนสาธิต มทร.ธัญบุรี มาทัศนศึกษาและทำกิจกรรม

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ประชุมหารือ มทร.ธัญบุรี พัฒนาการทำงานวิจัยร่วมกัน

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามกิจกรรมตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว ครั้งที่ 2 ปี 2563

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมออนไลน์กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพข้าวกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ครั้งที่ 6/2563

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร

Read more

   ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้าว กข43 ในระดับกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งออก

Read more

   ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับ ศวข.ฉะเชิงเทรา และ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวพื้นนุ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563

Read more

      ศวข.ปทุมธานี เร่งทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง

Read more

      ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับและประชุมหารือกับคณะติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน

Read more

      ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจข้าวโครงการจัดซื้อข้าวสารตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Read more

    ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ

Read more

    ศวข.ปทุมธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ

Read more