3 06 64
RR111
 


 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

     ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวแปลงนาข้าวพระราชทานวังทวีวัฒนา  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ zoom  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอแนวคิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเท่าทันต่อภูมิอากาศและห่วงโซ่มูลค่าที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทางไกลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกับกรมส่งเสริมการเกษตร  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จังหวัดสมุทรปราการ  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ 4 ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อตรวจรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมระดมสมอง จัดทำยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์งานวิจัยด้านข้าว ระยะเวลา 5 ปี (2565-2569)  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมฝึกอบรมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ประชุมงบเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว 11 ศูนย์  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก ประจำการ 2564 เพิ่มเติม  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งเครื่องคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดสมุทรปราการ  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อ.คลองหลวง  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมภายใต้แผนนวัตกรรมด้านพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตข้าว  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าว ปี 2565  

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอแนวคิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเท่าทันต่อภูมิอากาศและห่วงโซ่มูลค่าที่ยั่งยืน  

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะนำข้าวโพด และข้าวสาร ไปมอบให้เป็นอาหารกลางวันแก่บ้านมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เข้ารับการฝึกอบรมการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูลที่ได้จากเครื่อง GC และแปลงสาธิต  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี มอบต้นกล้าข้าวให้ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  

Read more

     ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการปักดำข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ผู้สนใจและประชาชนได้สัมผัสต้นข้าวและเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าพบและมอบกระเช้าสิ่งของขอบคุณคณะกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่จำหน่ายและรวบรวมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จังหวัดปทุมธานี  

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แปลงนาวังทวีวัฒนา ทำตาข่ายกันนกและกำจัดวัชพืช  

Read more

     ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์ฯ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำทีมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำนาแบบรักษ์โลก

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อใช้เลเซอร์ปรับพื้นที่แปลงนา

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงาน (Field Day) ณ ศพก.อ.เมืองปทุมธานี

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้ ศพก.อ.สามโคก

Read more

     ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 3/2564

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมหารือกับคณะกองทัพบกเกี่ยวกับผลกระทบจากการคืนพื้นที่

Read more

     ศวข.ปทุมธานี จนท.สารวัตรข้าว ร่วมประชุมจัดทำแผนการตรวจติดตาม ควบคุม กำกับสถานที่ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์

Read more

     ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรสาธิตการใช้งานเครื่องจำแนกพันธุ์ข้าว

Read more

     ศวข.ปทุมธานี พัฒนาบริเวณหน้าศูนย์ให้สะอาดเรียบร้อย

Read more

     รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสังเกตุการณ์การคัดเลือกข้าวรอบ 2 ในการประกวดข้าว

Read more

     ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการข้าว

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวหอมปทุมธานี 1 แก่คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับรองอธิบดีกรมการข้าว ติดตามความก้าวหน้าการประกวดพันธุ์ข้าว และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในสถานการณ์การระบาดโควิด 19

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำบุคลากรศูนย์ฯปลูกต้นไม้ประจำปี 2563 จำนวน 190 ต้น

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับกำลังพลโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองร้อยกิจการวังพิเศษ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เกี่ยวข้าวในแปลงนาข้าวพระราชทานฯ

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ คลอง 14 ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมแปลงผลผลิตพืชหลังนา รร.จปร.

Read more

  ผอ.ศวข.ปท.คนใหม่และร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดเก็บขยะบริเวณบ้านพัก

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะ ร่วมปักดำข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายในศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา เขตบางเขน

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมคณะข้าราชการและลูกจ้าง ศวข.ปทุมธานีร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำราญ อินแถลง ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ราชบุรี คนใหม่

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ปรึกษาหารือมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี และนักวิชาการต้อนรับคณะ จนท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Read more

  ศวข.ปทุมธานีให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2563

Read more

  การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ข้าวชุมชนบึงสมบูรณ์

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เดินทางมาพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ข้าวชุมชน คลอง 13 ปทุมธานี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2563

Read more

  อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานภายในศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดเวทีสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรม “Big Cleaning Day’s พัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้มีชีวิตชีวาเนื่องจากสภาวะอากาศแห้งแล้ง

Read more

  ศวข.ปทุมธานีร่วมงานและจัดนิทรรศการวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ปี 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง และตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคตะวันออก ประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการข้าวฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดสุทธาวาส

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่โครงการศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 เขตบางเขน

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักเรียน รร.สาธิตนวกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมเวทีเสวนาการจัดสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดปทุมธานี

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more