ptt2

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

    ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปรัง 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

    ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปรัง 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

    รัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

Read more

    จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สมาชิกจาก 10 จังหวัดภาคกลาง

Read more

    คำแนะนำการเตรียมแปลงสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพิธีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2561

Read more

    ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

    ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

Read more

    งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต (Field Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

    ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะนายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และคณะจิตอาสา

Read more

    จัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

    ประชุม เชิญคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา

Read more

    จัดฐานเรียนรู้และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

    ร่วมกับจิตอาสาเกี่ยวข้าวหน้าลานพระรูป ร.5

Read more

    งานสงกรานต์ ศวข.ปทุมธานี ประจำปี 2561

Read more

    ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

    กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการทดลองและรับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

    จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

Read more

    ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง

Read more

    โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ในปีงบประมาณ 2563

Read more

    The Third International Symposium on Plant Cryopreservation (Cryosymp 2018)

Read more

    พิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดเผาฟางและตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และร่วมเสวนา

Read more

    ศวข.ปทุมธานี คอยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย จำกัด ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

Read more

  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561

Read more

  ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และบุคคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

Read more

  นางสุวณี เส็งหะพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กำลังอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการจดบันทึกปริมาณฝน

Read more

  ปฏิบัติภารกิจให้คำแนะนำการปลูกข้าว ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน โดยมี พันโทอัศวิน เจริญชัยวัฒน์

Read more

  ตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งกรมการข้าวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ณ Blu-O Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

Read more

  ศวข.ปทุมธานีได้รับรางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นประจำปี 2560

Read more

  จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Read more

  คณะตัวแทนจากศูนย์ฯ แต่งกายชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๕ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

  อบรม Sustainable Rice Platform (SRP) Training of Trainer and Auditor Training

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็นผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้เป็นประธานการสัมมนาของภาคบ่ายวันแรก มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของศวข.ปทุมธานี

Read more

  นายวารินทร์ ศรีถัด จพก.ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสารวัตรข้าว ออกตรวจ ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล

Read more

  นำเสนอผลงาน เรื่อง Development of Alternative Technologies to Rice Production for Decision Support of Policy Maker to Greenhouse Gas Emission Reduction

Read more

  บุคคลากรของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏบัติการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับคณะจิตอาสา

Read more

  2561 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข. ปทุมธานี นำคณะจิตอาสาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  น.ส.กัญญา เชื้อพันธุ์ นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสมาคมชาวนาไทย สมาคมผู้ส่งข้าวออกไทย

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Read more

  ศวข.ปทุมธานี และคณะจิตอาสา ร่วมกับทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มาขนข้าวพันธุ์ปทุมธานี1

Read more

  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ (ภาค ตอ.ฉน.)

Read more

  ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าวแก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Read more

  โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน คอยให้คำปรึกษาด้านข้าว

Read more

  ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์ข้าวไทย และความแตกต่างในด้านคุณภาพทางกายภาพ เคมี และการหุงต้ม

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เดินทางไปพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในการนี้

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เดินทางเข้าพบ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง

Read more

  ศวข. ปทุมธานี นำทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เกี่ยวข้าวพันธุ์ กข43

Read more

  ให้ความรู้เรื่องข้าวและการปลูกข้าวแก่เด็กๆที่มาร่วมในงานวันเด็กไทยพีบีเอสประจำปี 2561

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาเลข 9

Read more

  ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ดร.สงกรานต์ จิตรากร ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมปฏิมากรรมเมล็ดข้าวป่า

Read more

  ตัวแทน ศวข.ปทุมธานี นำข้าวสารจำนวน 36 แพ็ค และสนับสนุนของขวัญของรางวัลเพื่อการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล)

Read more

  โครงการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

  คลินิกข้าว และนิทรรศการ "การลดต้นทุนการผลิตข้าว"

Read more

  ตรวจแปลงนาข้าว พันธุ์ กข43 และทำตาข่ายกันนกในแปลงนาพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็ก

Read more

  คณะดูงานจาก Paju City Rice Producers Association of Republic of Korea ประเทศเกาหลีใต้

Read more

  ผอ.ศวข. ปทุมธานี คณะทำงานภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ทำการการขนย้ายกระถางข้าวพันธุ์ปทุมธานี

Read more

  งานเทศกาลข้าวไทย (Thai Rice Festival 2017) “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง”

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรม การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดข้าวแบบครบวงจร

Read more

  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

  ประชุมผอ.ศวข.และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว เพื่อสนับสนุนงานวิจัยฯ

Read more

  คณะข้าราชการกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดสัมมนางานวิจัยข้าวป่าและการอนุรักษ์ข้าวป่าในถิ่นเดิม/span>

Read more

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาศึกษาเรียนรู้การวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารฯ

Read more

  นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 21 คน และอาจารย์ 2 คน ในหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว

Read more

  เชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2561

Read more

  นายอำเภอธัญบุรี มาเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ

Read more

  รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล เกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว

Read more

  วิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้ผู้บริหารของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more

  ศวข.ปทุมธานีไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์ และนิสิตภาควิชาผลิตภัณฑ์

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและข้าราชการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ข้าวทรงคุณค่าด้วยพระบารมี"

Read more

  นำคณะข้าราชการร่วมน้อมจิตยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

Read more

  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคม

Read more

  คณะผู้แทนจากสำนักวิจัยข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยม

Read more

  นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ไปดำเนินการเตรียมแปลงนาสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข43

Read more

  ศวข.ปทุมธานี ไปให้คำแนะนำการปักดำข้าวพันธุ์ กข43 และควบคุมการปักดำข้าวของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและข้าราชการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ข้าวทรงคุณค่าด้วยพระบารมี"

Read more

  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกข้าว ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

Read more

  จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการของ ศวข.ปทุมธานี ประจำปี 2560”

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more