Black Ribbon

king9 1

ptt2

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเตรียมกระถางเพาะกล้าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1

Read more

  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานีและคณะข้าราชการ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ. ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าว การผสมพันธุ์ข้าว การสีข้าว

Read more

  คณะนักวิชาการ และพนักงานศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ต้อนรับและให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “เส้นทางภาษาที่กำลังจะสูญหายของวิถีข้าวในจังหวัดปทุมธานี”

Read more

  คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.ปทุมธานี ให้ความรู้เรื่องข้าวแก่น้องๆระดับชั้นอนุบาล 3

Read more

  น.ส.สุนันทา วงศ์ปิยชน นวท.ชำนาญการพิเศษ ศวข. ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการและให้สัมภาษณ์

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนปิยะจิตวิทยา ชั้นประถมปีที่ 6

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และคณะ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นป.6

Read more

  ศวข.ปทุมธานี คอยต้อนรับ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที่

Read more

  โครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวสู่นวัตกรรมไทยแลนค์ 4.0

Read more

  วิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Read more

  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาค่าความเป็นกรด-ด่าง วัดค่าความเค็มของน้ำ และให้คำแนะนำ คำปรึกษาเรื่องการปลูกข้าว ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน

Read more

  นายสำเริง สกุลสม จพง.การเกษตรชำนาญงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกาชาดจังหวัดพระตะบอง เกษตรกร จากประเทศกัมพูชา

Read more

  ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

Read more

  ศวข.ปทุมธานี และคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าวและการปลอมปนของข้าวหอมมะลิ ระดับ DND

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ (ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560)

Read more

  ตรวจดูความเรียบร้อยและให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ การดูแลรักษาแปลงนาข้าวพันธุ์ กข43 ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร

Read more

  คณะผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการ “ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว” รุ่นที่ 1

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ และนางวาสนา พันธุ์เพ็ง นวก.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าว และวิธีป้องกันกำจัด

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับบุคลากรของกรมการค้าภายในที่เข้ารับการฝึกอบรม

Read more

  คณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร

Read more

  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง

Read more

  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวไร่ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน บ้านแก่งประลอม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวไร่ด้วยเครื่องหยอดเมล็ดข้าว

Read more

  ประชุมคณะทำงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2560

Read more

  ร่วมถอนกล้าข้าวและปักดำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ตามโครงการพระราชดำริ

Read more

  ตรวจซ่อมกล้าข้าวที่ปักดำ ณ เขตพระราชฐาน พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร

Read more

  จัดนิทรรศการเสนอผลงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี จัดบอร์ดแสดงให้เห็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากพิษภัยและโทษของการดื่มสุรา

Read more

  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามแผนการผลิต

Read more

  คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเลี้ยงต้อนรับนายปัญญา ร่มเย็น มาดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวข.ปทุมธานีคนใหม่ แทนนายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ

Read more

  ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว

Read more

  หลักสูตร “ Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countris, Cultural Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production”

Read more

  2560 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และคณะผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

Read more

  อำเภอธัญบุรี ขอให้สถานที่ เพื่อฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ มีผู้เข้าร่วม 50 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมเสวนาในเวทีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสานพลังประชารัฐ ยกระดับ “ข้าวหอมปทุม”

Read more

  นายวารินทร์ศรีถัด จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตาม

Read more

  โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ โครงการเทศบาลสัมพันธ์พบประชาชน

Read more

  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

  จัดนิทรรศการงานวันถ่ายถอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560

Read more

  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

Read more

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

Read more

  คณะผู้ตรวจนาพันธุ์ ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดย นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายถ่ายทอดฯ และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2560

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการฝ่ายถ่ายทอดฯ และคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่วมเงาภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  สาธิตม.ธรรมศาสตร์

Read more

  งาน field day บึงทองหลาง "การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ"

Read more

  จัดฐานเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ

Read more

  หลักสูตร “องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี” ณ วัดบัวโรย ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

Read more

  อบรมเกษตรผู้นำของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ด้านข้าว) หลักสูตร “องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี”

Read more

   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

Read more

  ประชุมและตรวจนาพันธุ์ฤดูแล้ง (นาปรัง 2560) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

  นางประนอม มงคลบรรจง นวก.ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จ.ปทุมธานี ครั้งที่2/2560

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไทย

Read more

  นักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 25 คน มาศึกษาดูงาน

Read more

  คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนรู้เรื่องข้าว โดยฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

  นางสาวชุติมา  บุญยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 

Read more

  กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นที่ 1” แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Read more

  ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดงานทำบุญวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน จุดพักรถ และให้บริการน้ำดื่ม ของว่าง

Read more

  สิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาศึกษาดูงาน

Read more

  ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย

Read more

  คณะข้าราชการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจฯ จากกรมการข้าว

Read more

  คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Project Management Monitoring and Evaluation จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT )

Read more

  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ

Read more

  ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.ปทุมธานี ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก

Read more

  แสดงความยินดี ผอ.กอง

Read more

  คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเรื่องข้าว และได้นำข้าวปทุมธานี1

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more

  การตรวจคุณภาพข้าวทางเคมี ให้แก่ เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากกรมการค้า

Read more

  งานประชุมวิชาการกรมการข้าวครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more