s136484

ptt2

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ตรวจแปลงนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2561 และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมี นายณัฐชัย ศิริพานิชเจริญ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

Read more

บันทึกความสูงของต้นข้าว จำนวนกอหาย กอถูกทำลายจากโรคและแมลง เก็บเกี่ยวประเมินผลผลิต

Read more

ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “การผลิตข้าวอมิโลสต่ำและปานกลางเพื่อการตลาด”

Read more

ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว)ในจ.ปทุมธานี

Read more

ประชุม คณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2

Read more

ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ และศึกษาดูงานในประเทศไทย

Read more

นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการตรวจแปลงนา และการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการตรวจแปลงนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2561

Read more

นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน บันทึกข้อมูล การแตกกอข้าว จำนวนกอข้าวถูกทำลายด้วยโรคและแมลงศัตรูข้าว

Read more

ผู้แทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ร่วมตรวจนาพันธุ์ ฤดูฝนปี 2561 ณ แปลงนาพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2562

Read more

นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน ตรวจ ยึด อายัด สถานทีจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว)ในจ.ปทุมธานี

Read more

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการตรวจแปลงนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2561

Read more

ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากกองประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

Read more

นายวารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน เก็บเกี่ยว นับการแตกกอ วัดความสูงแปลงเปรียบเทียบผลผลิตนาน้ำฝนในนาราษฎร์

Read more

ตรวจรับรองการแปรสภาพข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ของบริษัท มีความสุข (ไม่) จำกัด

Read more

เข้าร่วมอบรมระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลรองรับ

Read more

คณะกรรมการ บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย จำกัด

Read more

นายวารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตรชำนาญงาน บันทึกความสูงต้นข้าว การแตกกอ จำนวนกอหายโรคและแมลงทำลาย

Read more

กลุ่มวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป และคณะ ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของผู้ประกอบการโรงสีข้าว

Read more

ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตการเกษตร

Read more

ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของผู้ประกอบการโรงสีข้าว

Read more

กลุ่มวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105

Read more

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง การตรวจสอบพันธุ์ปนในข้าวด้วยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA)

Read more

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ มาศึกษาดูงาน

Read more

การอบรมหลักสูตรระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518

Read more

ผอ.ศวข.ปท. ได้มอบหมายให้ นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตรชำนาญงาน บันทึกวันออกดอกและวางแผนการเก็บเกี่ยว

Read more

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มาศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับดิน

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การฝึกปฏิบัติผสมพันธุ์ข้าว

Read more

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและข้าวลูกผสมแก่นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

Read more

ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

ตรวจรับรองการแปรสภาพข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

Read more

  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

Read more

นักเรียนโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หว่านเมล็ดปอเทือง รอบแปลงนาข้าวมะลิดำหนองคาย

Read more

ตัวแทนศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ร่วมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

Read more

กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

เก็บข้อมูลวันออกดอก ตรวจประเมินโรคและแมลงแปลงเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาปีในนาราษฎร์ของข้าวอายุหนัก

Read more

มอบเข็มพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่นำกระถางต้นข้าวไปจัดแสดงในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

Read more

ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ฤดูนาปี 2561

Read more

นักศึกษาฝึกงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุรนารี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ไปฝึกปฏิบัติการสำรวจโรค แมลง และสุ่มเก็บวัชพืชในแปลงนาสาธิต

Read more

วันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 46 ปี

Read more

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561

Read more

พิธีบวงสรวงไหว้พระแม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ ประจำกรมการข้าวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนข้าวให้ความเคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะข้าราชการกรมการข้าว

Read more

งาน "รวงข้าวผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและบุคคลากรของศูนย์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2561

Read more

พิธีเปิดงานเก็บเกี่ยวข้าวกข43 ผสานพลังเพื่อ สุขภาพสู่อนาคต

Read more

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

ศวข.ปทุมธานี และคณะ ไปดำเนินการกำจัดวัชพืชและหว่านปุ๋ยครั้งที่สองในแปลงนาพันธุ์มะลิดำหนองคาย ณ แปลงนาพระราชทาน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา

Read more

นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area Based)"

Read more

การตรวจสอบคุณภาพข้าวทางเคมี ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โรงสีข้าวว"

Read more

สัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ของกรมการข้าว"

Read more

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนทหารการสัตว์

Read more

นำรถแทรกเตอร์ไปไถปรับหน้าดินเพื่อเตรียมปักดำข้าวในฤดูเพาะปลูก ณ แปลงนาพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

Read more

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานฯ ณโรงเรียนทหารการสัตว์

Read more

จัดการประชุมเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

      ประชุมการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว) และเกษตรอินทรีย์

Read more

      สำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลดต้นทุน

Read more

      นาย วารินทร์ ศรีถัด จพก.ชำนาญงาน เป็นวิทยากรอมรมโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ

Read more

      นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

Read more

      ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 4

Read more

      ร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

Read more

      โครงการ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี

Read more

      ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

Read more

      ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

Read more

      วิทยากรให้ความรู้กับผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ

Read more

      โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัว รัชการที่ ๙

Read more

      ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

Read more

      โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต จำนวน 45 คน มาทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าว ชมการผสมพันธุ์ข้าว การขัดสีข้าว

Read more

      ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

Read more

      นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

Read more

      โครงการพระราชดำริ ตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more