Black Ribbon

M embankment

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

  นางสาวชุติมา  บุญยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 

Read more

  กองวิจัยและพัฒนาข้าว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นที่ 1” แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Read more

  ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดงานทำบุญวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

Read more

  สิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาศึกษาดูงาน

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน จุดพักรถ และให้บริการน้ำดื่ม ของว่าง

Read more

  คณะข้าราชการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจฯ จากกรมการข้าว

Read more

  ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย

Read more

  คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Project Management Monitoring and Evaluation จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT )

Read more

  วันที่ 27 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ

Read more

  ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศวข.ปทุมธานี ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก

Read more

  แสดงความยินดี ผอ.กอง

Read more

  คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเรื่องข้าว และได้นำข้าวปทุมธานี1

Read more

  นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more

  การตรวจคุณภาพข้าวทางเคมี ให้แก่ เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากกรมการค้า

Read more

  งานประชุมวิชาการกรมการข้าวครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรเรื่องการปลูกข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

Read more

  ชมการสาธิตการใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับฉีดพ่นสารเคมีในแปลงนาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

  นายสำราญ  อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ และนายประเทือง  อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง

Read more

  การลดต้นทุนการผลิตข้าว ในงานโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดปทุมนายก ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี

Read more

  ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

  บริษัท ตูน แฟคตอรี่ จำกัด เพื่อการผลิตวิดิทัศน์เพื่อให้ความรู้เกษตรในด้านการทำการเกษตรรูปแบบอย่างง่าย

Read more

  อบต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตข้าวและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

Read more

  มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการข้าวแบบบูรณาการของประเทศไทย

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more

  บรรยายหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรจากสาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ 

Read more

  นายสำราญ  อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญพิเศษ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องข้าว 

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตข้าวปลอดภัย ตามหลักการปฏิบัติการเกษตรที่ดี

Read more

  นายสำราญ อินแถลง ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องข้าว การปลูกข้าว การนวดข้าว

Read more

  ฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตข้าวปลอดภัย ตามหลักการปฏิบัติการเกษตรที่ดี

Read more

  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 

Read more

  คณะผู้แทนจากรัฐเมฆาลัย  สาธารณรัฐอินเดีย

Read more

  วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

  โรงเรียนสาธิต มทร.ธัญบุรี คน  มาทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าวและทำกิจกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ

Read more

  คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบัน Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences (GSCAAS)  

Read more

  ครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

Read more

  นักวิจัยจาก Rural Development Administration (RDA) สาธารณรัฐเกาหลีเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ

Read more

  ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ 

Read more

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ จำนวน 30 คน มาศึกษาและฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว

Read more

  บุคลากรจากกรมวิชาการเกษตรและพืชสวน จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

Read more

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 34 คน มาศึกษาดู

Read more

  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการข้าว ประจำปี 2559

Read more

     โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ฤดูนาปี 2559

Read more

  กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดฝึกอบรมหลักสูตร การจำแนกและประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าว

Read more

  อาจารย์และนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาศึกษาดูวิธีการเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว

Read more

  ผอ.ศวข.ปทุมธานี นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของศูนย์ฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Read more

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 34 คน มาศึกษาดูงานเรื่องการวิจัยและการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าว

Read more

  วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Read more

  อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 27 คน มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

Read more

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานด้านวิทยาการเก็บเกี่ยว ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  นายประเทือง  อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาล พงศ์สถิต

Read more

  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Read more

  หัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตเกษตรกับการอยู่รอดของเกษตรกร”

Read more

  คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

Read more

  แปลงนาเกษตรกรคลองเก้า ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกาพื้นที่ .50 ไร่ ข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 

Read more

  ศวข.ปทุมธานีจัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำปี 2559

Read more

  คณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  งานเกษียณอายุราชการ 2559

Read more

  นายสำราญ อินแถลง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างโรค แมลง

Read more

  อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการเกษตร จากประเทศญีปุ่น จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

Read more

  นายประเทือง  อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ให้ความรู้เรื่องข้าว แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read more

  ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนนภสร  จำนวน 62 คน มาทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องข้าว

Read more

  “เทคโนโลยีการผลิตเกษตรกับการอยู่รอดของเกษตรกร”

Read more

  นายประเทือง  อินทร์กัน นวก.เกษตรชำนาญการ ให้ความรู้เรื่องข้าวแก่น้องๆชั้นอนุบาล 1-2 จากโรงเรียนวัดนาบุญ

Read more

  คณะนักวิจัยจากประเทศจีน จำนวน 12 คน  มาเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม และธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

  เรื่องข้าว ในงานพิพิธอาเซียน ภาค 6: ข้าวสายใยอาเซียน ณ อุทยานการเรียนรู้

Read more

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม  มายังศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมปล่อยปลาเบญจพรรณ จำนวน 15,000 ตัว

Read more

  ต้อนรับ Mr. Yukiya Amano ผู้อำนวยการใหญ่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

Read more

  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดคลินิกข้าว บริการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในเรื่องข้าว โรคแมลงในข้าว และการผลิตข้าวคุณภาพ

Read more

  ทำบุญหอเกียรติภูมิ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

  รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

Read more

  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Read more

  บริการให้คำปรึกษาด้านการผลิตข้าว พร้อมนำข้าวปทุมธานี 1 และข้าวกล้องทับทิมชุมแพ

Read more

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 16 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีตร

Read more

  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day )เพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

  บริษัทมาร์ส(ไทยแลนด์) มารับฟังบรรยายเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว และเยี่ยมชมแปลงแสดงพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ

Read more

  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 3 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

Read more

  คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต

Read more

  การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำในนาข้าวด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) เพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ ปี 2559

Read more

  หลักสูตร “Environmental - Friendly Rice Production for CARD Countries, Sustainable for Rice Production: Good Agricultural Practice, Technology, Planning and Management”

Read more

         สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จำนวน 15 คน มาศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ “Strengthening Institutional Mechanisms for Poverty Reduction and Inclusive Development

Read more