ptt2

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

      โครงการ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี

Read more

      ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

Read more

      ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

Read more

      วิทยากรให้ความรู้กับผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ

Read more

      โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัว รัชการที่ ๙

Read more

      ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

Read more

      โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต จำนวน 45 คน มาทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกข้าว ชมการผสมพันธุ์ข้าว การขัดสีข้าว

Read more

      ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

Read more

      นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

Read more

      โครงการพระราชดำริ ตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Read more

      ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Read more

      รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและพบปะกับกลุ่มเกษตรกร

Read more

      ข้าราชการจากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 33 คน มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริ

Read more

      ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ไปแนะนำการปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน

Read more

      จัดนิทรรศการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวพันธุ์เจ็กเชย 1

Read more

      ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์

Read more

      การสัมมนาวิชา การเชิงปฏิบัติการ และสาธิต เรื่อง ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสู่สากล

Read more

      การสัมมนาวิชา การเชิงปฏิบัติการ และสาธิต เรื่อง ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสู่สากล

Read more

      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา จำนวน 77 คน มาทัศนศึกษาเรียนรู้การปลูกข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

      ศวข.ปทุมธานี และคณะ ไปเตรียมแปลงสำหรับปักดำข้าวนาปี ฤดูทำนา 2561

Read more

      งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read more

      นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมฯ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการนำนักเรียนศึกษา

Read more

      ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Read more

      ข้าราชการและพนักงาน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Read more

      โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หรือ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

      โครงการปลูกต้นสัก "มเหสักข์-สักสยามินทร์" เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Read more

      โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2561

Read more

      ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ปี 2561

Read more

      ร่ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ

Read more

      ร่วมจัดนิทรรศการในงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ในการนี้นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต1

Read more

      เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Read more

      โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 36 คน มาศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ

Read more

      ปทุมธานี และคณะ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

Read more

      จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ๋ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 4

Read more

      กิจกรรมทัศนศึกษา สร้างประสบการณ์ และเรียนรู้โครงงานเรื่องข้าวมาศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรม การดำนาปลูกข้าว

Read more

      โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้

Read more

      ประชุมชี้แจงโครงการ

Read more

      ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลตะโหมด

Read more

      นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าวในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

Read more

      นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านข้าว

Read more

      ศวข.ปทุมธานี ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มเพื่อสนองความต้องการของตลาด

Read more

      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว) ร่วมกับเกษตรอำเภอธัญบุรี

Read more

      การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ข้าว)

Read more

      แปลงนาข้าวพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Read more

    ศวข.ปทุมธานี เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและแมลง หลักเกณฑ์

Read more

      ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561

Read more

      ศวข.ปทุมธานี และข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมดำนาข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

Read more

    นำเกษตรกรจำนวน ๓๐ คนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมสัมมนา ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมเกษตร

Read more

    ศวข.ปทุมธานี ไปตรวจแปลงกล้าข้าวขาวดอกมะลิ105

Read more

    ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะ ให้การต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.)

Read more

    โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

Read more

    เตรียมการรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงดำนา

Read more

    จัดนิทรรศการข้าวขาวพื้นนุ่มสายพันธุ์ดีเด่นในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง

Read more

    นายสมทรง โชติชื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว เยี่ยมชมนิทรรศการเครื่องดื่มน้ำนมข้าวยาคู ของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีปัญหา

Read more

    คณะผู้ตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ภาคตะวันตก และตะวันออก

Read more

    ศวข.ปทุมธานีร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหา

Read more

    ต้อนรับ Mr.Mitsuhiro Miyakoshi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นและคณะผู้บริหารระดับสูง รวม 8 คน

Read more

    ประธานในการประชุมและตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ภาคตะวันตก และตะวันออก

Read more

    บริการความรู้เรื่องข้าว แก่ประชาชนในพื้นที่ ในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อน

Read more

    นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ศวข.ปทุมธานี และนายนาวี ศรีชัย นวก. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านข้าวแก่นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561

Read more

    อบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

Read more

    ร่วมหว่านข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904

Read more

    มุ้งตาข่ายกันนกล้อมรอบแปลงนาข้าวพันธุ์กข43 ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน

Read more

    อบรม หลักสูตร Knowledge Sharing Improvement Rice Variety

Read more

    นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกับคณะผู้ตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง

Read more

    การเชื่อมโยงเครือข่ายและการตลาดข้าวครบวงจร

Read more

    งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

    ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะผู้ตรวจนาพันธุ์ประจำกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาค

Read more

    เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี

Read more

    แผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑

Read more

    ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่หลักสูตรการบริหารจัดการศัตรูข้าว

Read more

    การอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่ หลักสูตรการตรวจรับรอง GAP ข้าว

Read more

    อัธยาศัย (กศน.) เมืองนนทบุรี ซึ่งมีนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส มาศึกษาดูงานเรื่องข้าวตามฐานองค์ความรู้ต่าง ๆ

Read more

    คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการจัดการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

Read more

      อบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่หลักสูตรการเลือกใช้พันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

Read more

      ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นาแปลงใหญ่ หลักสูตรการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว

Read more

    ศวข.ปทุมธานี และคณะ นำผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชเสริมรายได้บนคันนา โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Read more

    ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปรัง 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

    รัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

Read more

    จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สมาชิกจาก 10 จังหวัดภาคกลาง

Read more

    คำแนะนำการเตรียมแปลงสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพิธีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2561

Read more

    ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

    ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

Read more

    งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต (Field Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

    ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะนายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และคณะจิตอาสา

Read more

    จัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

Read more

  วิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read more

  จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการจัดการน้ำอย่างประหยัดด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง

Read more